Ο Σύλλογος
Μόνιμες Επιτροπές
Ενημέρωση
Δελτίο ΣΠΜΕ
Νομοθεσία
Γραφείο Τύπου
Παρατάξεις
Προσφορά - Ζήτηση
Δείτε όλες τις καταχωρήσεις
Καταχωρήστε Ζήτηση - Προσφορά
Τεχνική Οδηγία Νο 6
Ανθεκτικό Σκυρόδεμα (σε διάβρωση οπλισμού λόγω ενανθράκωσης ή/και δράσης...
Τεχνική Οδηγία Νο 5
Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα
Τεχνική Οδηγία Νο 4
"Δάπεδα από Σκυρόδεμα" (Πλάκες επί εδάφους)
Τεχνική Οδηγία Νο3
Σκυροδέτηση με συνήθεις συνθήκες περιβάλλοντος
Τελικό κείμενο ΚΑΝ.Επ.Ε.
ΦΕΚ 42Β/2012
Εξυγιάνσεις Εδαφών (Βιβλίο)
Σπύρος Ν. Παπασπύρου
Τεχνική Οδηγία Νο2
Σκυροδέτηση σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Τεχνική Οδηγία Νο1
Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Επιστροφή
Εκτύπωση