Ημερολόγιο

Δελτίο Τύπου


Θέμα : Επικίνδυνες Αναθέσεις που αφορούν κτήρια ζωτικής σημασίαςγια την Πολιτική Προστασία

Αξιότιμε κύριε Λεούση,

με έκπληξη ενημερωθήκαμε για τις από 07.11.2016 προσκλήσεις υποβολής προσφορών - περιορισμένου
χρόνου και δημοσιότητας.

Στις προσκλήσεις περιλαμβάνονται πολλά κτήρια της Κατηγορίας Ι της Υ.Α. 7581/14 (Ν4178/2013) καθώς και
άλλα της Κατηγορίας ΙΙ. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται κτήρια των οποίων η λειτουργία είναι ζωτικής
σημασίας για την Πολιτική Προστασία τόσο κατά τη διάρκεια του σεισμού, όσο και μετά από αυτόν. Στη δεύτερη
κατηγορία υπάγονται δομήματα για τα οποία η τυχόν κατάρρευση τους έχει μεγάλες συνέπειες.
Στο αντικείμενο των υπηρεσιών περιγράφονται επιτόπου και εργαστηριακοί έλεγχοι («Τεκμηρίωση»,
ΦΕΚ 2187/Β/05-09-2013 και ΕΝ 1998-3) καθώς και μελέτες στατικής επάρκειας («Αποτίμηση», ΦΕΚ
2187/Β/05-09-2013 και ΕΝ 1998-3).


Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε από αντίστοιχες εκτιμήσεις έργων (του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα)
το ποσό των 95.000 € που έχει καθοριστεί ως μέγιστη δαπάνη ανά πρόσκληση, για κτήρια με σύνολο
επιφανειών χιλιάδων m2 (131.923,39 και 109.107,65), θα προκαλέσει αδικαιολόγητα χαμηλές προσφορές
(Κ.Ο. 2014/24 και 2014/25) αφού δεν επαρκεί ούτε καν για τις διερευνητικές εργασίες (οι οποίες αποτελούν
ανελαστικά έξοδα).


Οι παραπάνω δείκτες καταδεικνύουν ανεπαρκή ανάλυση καταστάσεων και κίνδυνο για τις συμβάσεις.
Συνεπώς, είτε υπονομεύεται σκόπιμα η ποιότητα των παραδοτέων, είτε αναμένεται μεταγενέστερη
τροποποίηση των συμβάσεων.Πέραν του κινδύνου των συμβάσεων, και επειδή το αντικείμενο αφορά τις προβλέψεις που έχει η Πολιτεία για
την Αντισεισμική Προστασία των κατασκευών, πιθανολογείται και κίνδυνος για την Ασφάλεια των πολιτών.
Παρακαλούμε να εξετάσετε τις ως άνω διαπιστώσεις μας, ώστε να ενεργήσετε με στόχο τη διόρθωση
των Προκηρύξεων και την εξάλειψη των κινδύνων.
Κλείνοντας, κρίνεται σκόπιμη η ενημέρωση του τεχνικού προσωπικού του φορέα σας για σχετικά θέματα, ώστε
να αποφευχθούν αντίστοιχα σφάλματα στο μέλλον.
Προς τούτο, είμαστε στη διάθεσή σας.

Με Τιμή
Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης
Πολιτικός Μηχανικός, Δρ
πρόεδρος ΔΣ ΣΠΜΕ

Επικίνδυνες Αναθέσεις που αφορούν κτήρια ζωτικής σημασίας_ΣΠΜΕ

Μοιραστείτε το:

---