Τεχνολογίας Σκυροδέματος

1. Η Επιτροπή Τεχνολογίας Σκυροδέματος του ΣΠΜΕ συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2010.

2. Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η σύνταξη Επιστημονικών Εργασιών όπως η έκδοση σειράς Τεχνικών Οδηγιών που αφορούν σε θέματα Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη συνταχθεί 6 Τεχνικές Οδηγίες με κωδικούς: ΤΟ 1: Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (2011), ΤΟ2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (2011), ΤΟ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες (2012), ΤΟ 4: Δάπεδα από σκυρόδεμα (πλάκες επί εδάφους) (2013), ΤΟ 5: Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα (2014), ΤΟ 6: Ανθεκτικό σκυρόδεμα (σε διάβρωση οπλισμού λόγω ενανθράκωσης ή/και δράσης χλωριόντων) (2015).

3. Για το επόμενο χρονικό διάστημα έχει σχεδιαστεί να συνταχθούν οι Τεχνικές Οδηγίες: ΤΟ 7: Διάβρωση χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος (και δόκιμες πρακτικές για να μην επέλθει διάβρωση) και ΤΟ 8: Επισκευές ρωγμών (και μέθοδοι επισκευής).

4. Η Επιτροπή εργάζεται ανελλιπώς τα τελευταία 5 έτη - συγκαλείται τακτικά 1 φορά κάθε μήνα στα γραφεία του ΣΠΜΕ.

 

Πρόεδρος Επιτροπής ---> Αντώνης Σακελλαρίου

Αντιπρόεδρος Επιτροπής ---> Χρήστος Ζέρης

Γραμματέας Επιτροπής ---> Νίκος Μαρσέλλος

Μέλος Επιτροπής ---> Χρήστος Βογιατζής

Μέλος Επιτροπής ---> Νίκος Ζυγούρης

Μέλος Επιτροπής ---> Κορίνα Παπανικολάου

Μέλος Επιτροπής --->Γιώργος Πιττός

Μέλος Επιτροπής ---> Γιάννης Σφήκας

Μέλος Επιτροπής ---> Στέλλα Παπατζανή

Μέλος Επιτροπής --->Νικόλαος Καρυστινός

---