«Περιβάλλουσα» - Κλάδου Πολιτικών Μηχανικών

Το φθινόπωρο του 2015 το Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) με αφορμή το Ν.4254/2014 (Α’ 85), ο οποίος θα καθορίζει (μέσω Π.Δ.) τις Επαγγελματικές Δραστηριότητες των Μηχανικών, και με σκοπό τη Σύνταξη άρτιων και σύγχρονων προτάσεων, συγκάλεσε Συναντήσεις Εργασίες για κάθε ειδικότητα Μηχανικών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα, για τη βασική ειδικότητα των Πολιτικών Μηχανικών, πέραν της αρμόδιας ομώνυμης (αιρετής) Επιστημονικής Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., συμμετείχαν (είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων) :

 

  • ο Κοσμήτορας της ομώνυμης Σχολής (Ε.Μ.Π.) και οι τέσσερις Πρόεδροι των ομώνυμων Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων (Α.Π.Θ., Παν. Πατρών, Παν. Θεσσαλίας, Δ.Π.Θ.)
  • ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Π.Μ.Ε. (πανελληνίου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών) .

 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και απέστειλε εγκαίρως παραδοτέα στο ΤΕΕ. Για τις διαβουλεύσεις και την παρακολούθηση της εξέλιξης των σχετικών θεμάτων, όρισε (ομοφώνως), ως εκπρόσωπό της, τον πρόεδρο του ΔΣ του ΣΠΜΕ.

---