Τομείς

Το γνωστικό αντικείμενο του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τους παρακάτω αλληλοδρώντες τομείς της Μηχανικής :

  • Κτιρίων & άλλων Κατασκευών
  • Υδραυλικών, Λιμενικών Έργων & Έργων προστασίας Περιβάλλοντος
  • Έργων Γεωτεχνικού Μηχανικού & Έργων διαμόρφωσης Περιβάλλοντος
  • Συγκοινωνιακών Έργων, Μεταφορών & Οργάνωσης Χώρου
  • Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων

 

Ειδικότερη κατηγορία των παραπάνω Έργων αποτελούν τα μεμονωμένα μνημεία καθώς και τα μεμονωμένα κηρυγμένα διατηρητέα έργα.

Στα αντικείμενα Μελέτης περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): ο Σχεδιασμός νέων Έργων, η Τεκμηρίωση, η Αποτίμηση, η Συντήρηση, η Αποκατάσταση ή ο Σχεδιασμός Επεμβάσεων Υφισταμένων Έργων καθώς και κάθε είδους Εκτίμηση ή Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου ή Υπηρεσία Πραγματογνώμονα ή Διαιτησία ή Διαμεσολάβηση.

Στα αντικείμενα Επίβλεψης περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): η τήρηση της Μελέτης κατά την Εφαρμογή, η Έγκριση προδιαγραφών υλικών και μεθόδων ανέγερσης, η Επιθεώρηση υφιστάμενης κατάστασης, η Διενέργεια δειγματοληπτικών ποιοτικών ελέγχων, η Παραλαβή Έργων ή Μελετών, η Σύνταξη Σχεδίων ή Πιστοποιητικών - ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ, καθώς και η εκπόνηση της Μελέτης από άλλους φορείς.

Στα αντικείμενα Συντονισμού Κατασκευής περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): ο Προγραμματισμός, η Οργάνωση, η Διαχείριση και γενικώς η Διοίκηση Έργων και ενυπάρχουν οι δραστηριότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Εργοταξιάρχη, Τεχνικού Ασφαλείας έργου, Παραλαβής Υλικών, Επιμέτρησης, Εφαρμογής ΣΑΥ-ΦΑΥ, Εφαρμογής Χρονικού Προγραμματισμού.

Στις Υπηρεσίες Μηχανικού περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι απαιτούμενες διερευνητικές εργασίες, εργαστηριακές δοκιμές ή εργασίες υπαίθρου, οι Διδακτικές καθώς και η διενέργεια Επιστημονικής Έρευνας.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Καθημερινά τα γραφεία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας είναι ανοιχτά από τις 9:00 έως τις 16:00.
 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 42
Ιστορικό Συγκρότημα Πολυτεχνείου
ΤΚ: 10682, ΑΘΗΝΑ
Τ.Θ.: 136 41
email: spme@tee.gr
 
Για οποιοδήποτε θέμα, απορία ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του συλλόγου μας.
 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
25.000 ΜΕΛΗ | 20 ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ

---